درد عظمای مرا (تو) با چه میدی التیام؟

این همه درد و مرض (من) از چه گویم این میان

سر کفگیر و کف دیگ و نمانده اعتبار

بهر خودرو باز هم میدهیم ما امتیاز

هر نفر چهل و پنج ای خداد دادم برس

هفت ملیون که نیست هفتاد هست یا العجب

قبل گفتیم کم کنید حال گوییم ازدیاد

بهر یارانه کم کنید بهر جمعیت زیاد

هر چه گفتیم صد نشد ای کریم بخشنده باش

از دویست هم بیش بود باز کیفیت بیاب