به نام خدا
مجددا و بعد این همه مدت سلامی دوباره به همه دوستان
ای کاش بتونیم بنویسیم و خوب هم بنویسیم و دوستان خوششون بیاد...